3.1.La natalitat i la mortalitat

3.2. La taxa de mortalitat infantil

3.3. L'esperança de vida

3.4. L'estructura de la població

3.5. La taxa de fertilitat

3.6. La densitat de població

3. Població

 

3.1. La natalitat i la mortalitat

 

Fins el 1961 el Iemen estava encara a la primera fase del model de la transició demogràfica, amb unes taxes de natalitat i mortalitat superiors al 30‰, la població total era d'uns 5,3 milions d'habitants. A partir de 1961 comença a reduir-se la mortalitat, a augmentar el Creixement vegetatiu i, per tant, a créixer la població. Actualment, el Iemen es troba a la segona fase del model. Les projeccions demogràfiques indiquen que, cap al 2018, entrarà en la tercera fase del model i es preveu que la població continuï creixent a causa del pes de l'estructura per edats.

   
3.2. La taxa de mortalitat infantil
  El 1950 la TMI era del 241‰, una taxa molt alta. El 1990 continua sent molt alta, d'un 100‰, i es preveu que el 2050 sigui de l'ordre d'un 15 ‰. De tota manera, en tot aquest període, es produeix una paulatina reducció de la TMI, que concorda amb el model de la transició demogràfica. A partir de la disminució de la mortalitat infantil es produeix una reducció de la taxa de natalitat. Això, òbviament, va acompanyat d'una millora en les condicions de vida del país que repercuteix també en l'augment de l'esperança de vida.
.
3.3. L'esperança de vida
  Al període 1950-55, l'esperança de vida dels homes era de 32 anys i la de les dones de 33 anys. Al període 2000-2005 era de 53 i 62 anys respectivament. I s'espera que el 2045-2050 sigui de 72 i 76. Cal destacar com, cada vegada més, l'esperança de vida de les dones va augmentant més que la dels homes.
   
3.3. L'estructura de la població

 

La piràmide de població de 1950 tenia la forma típica de les poblacions que estan a la primera fase del model de la transició demogràfica. El 2005 la població del Iemen havia reduït la mortalitat, la natalitat i la mortalitat infantil, i havia vist créixer l'esperança de vida, per això la seva població havia augmentat molt, però la seva piràmide continuava tenint la forma típica de les poblacions joves. Les projeccions apunten que la piràmide de població de 2050 serà la d'una població que està envellint.

 
1950
2005
2050
   
Homes
Dones
 
Homes
Dones
 
Homes
Dones
Joves
42,3%
46,4%
28,6%
Adults
53,8%
50,5%
49,5%
51,4%
50,6%
49,4 %
65,8%
50,4%
49,6
Vells
3,9%
46,5 %
53,5 %
2,3%
47,2 %
52,8 %
5,5%
45,9 %
54,1 %

El 1950 el grup de 0 a 4 anys era el 17,5 % del total de la població, dels quals el 51% eren nens i el 49% nenes, mentre que el grup de 5 a 9 anys era el 13,3 % del total de la població, dels quals també el 51% eren nens i el 49% nenes. El 2005 el grup de 0 a 4 anys es mantenia en el 17,5 % del total de la població, dels quals el 51% eren nens i el 49% nenes, mentre que el grup de 5 a 9 anys era el 15,3 % del total de la població. S'aprecia, doncs, la reducció de la mortalitat infantil. La proporció segons el sexe es mantenia. Mentre que s'espera que el 2050 la població jove (0 a 14 anys) representarà el 28,6% del total de la població. El grup de 0 a 4 anys suposarà el 9,7 % del total de la població, dels quals el 51,1% seran nens i el 48,9% nenes. Ara el grup de 5 a 9 anys suposarà el 9,6 % del total de la població.S'aprecia, doncs, la important reducció de la mortalitat infantil.

En la projecció del 2050 s'aprecien les conseqüències de la reducció de la natalitat al llarg del segle XXI i l'augment de l'esperança de vida. El grup de població vella (més de 64 anys) representarà el 5,5% del total de la població, dels quals el 45,9 % seran homes i el 54,1 % dones. En aquest grup, a més de l'augment de l'esperança de vida global, s'aprecia molt clarament la incidència de l'augment més gran de l'esperança de vida de les dones.

     
3.5. La taxa de fertilitat
  La reducció de la taxa de natalitat és el reflex de la reducció de la taxa de fertilitat. Al període 1950-55 era de 8,2 fills per dona, mentre que al període 2000-2005 era de 6,2. Es preveu que al període 2045-2050 sigui de 2,49.
 

La taxa neta de reproducció al període 1950-55 era d'un 1,98, mentre que al període 2000-2005 era de 2,58. Es preveu que al període 2045-2050 s'hagi reduït al 1,18, amb la qual cosa es frenaria el creixement de la població total.

 

 

A més de la reducció de la natalitat i de la taxa de fertilitat, s'aprecia una evolució en l'edat de les mares. A mida que passa el temps es va reduint el nombre de fills en mares de 15 a 19 anys i augmentant en mares de 30 a 34 anys.

Aquesta dada indica un progressiu retard en l'edat de casament de les dones, que és resultat d'un canvi de comportament. Sens dubte hi col·labora la progressiva escolarització de les nenes.

3.6. La densitat de població
  L'augment de la població, reflectit a la gràfica, té com a conseqüència un augment de la densitat de població que, al 1950, era de 8 hab/km². Es tractava, doncs, d'un país pràcticament deshabitat. El 2005 era de 40 hab/km², i es preveu que l'any 2050 sigui de 113 hab/km²
  Aquest creixement de la població i els canvis de comportament van acompanyats de l'èxode rural. La població rural s'anirà reduint i augmentant la població urbana,com indica la gràfica. Malgrat tot, es preveu que l'any 2050 el 57,8% sigui població rural.

 

Si analitzem la densitat de població a les províncies, constatem que les més poblades són las de les Terres Altes i les menys poblades les del Territori buit.

Si comparem el mapa de densitat de població de 1986 amb el de 2006 podem observar com la província on més s'ha densificat la població és Ibb, i l'única que manté una densitat similar és Al-Mahra.

La població absoluta creix a totes les províncies l'any 2006 excepte a Al-Mahra. Però si comparem la gràfica que representa la població absoluta per províncies amb la que representa la població relativa per províncies, observarem que la població relativa (respecte del total del país) no creix a totes les províncies l'any 2006, la qual cosa ens fa pensar que hi ha migracions interiors.

     
Totes les gràfiques han estats elaborades amb dades de la ONU
   
Retrocediu
Avanceu